Medtronic Slovensku
Medtronic
Medtronic
Medtronic Domov > Podmienky používania
Medtronic
   
   
   
Medtronic
Medtronic

Medtronic
Medtronic

Podmienky používania

PROSÍM, STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA.

Tieto podmienky používania obsahujú pravidlá pre návštevníkov tejto internetovej stránky spoločnosti Medtronic. Túto internetovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Medtronic. Názvom Medtronic označujeme celú našu obchodnú činnosť, vrátane spoločnosti Medtronic, Inc., a ktorýchkoľvek spoločností, ktoré kontroluje, ako sú jej dcérske spoločnosti a filiálky. Ak použijeme slovo my alebo náš, máme na mysli Medtronic. Medtronic prevádzkuje aj ďalšie internetové stránky. Pri návšteve internetových stránok spoločnosti Medtronic by ste si mali prezrieť podmienky používania nachádzajúce sa na týchto internetových stránkach.

Podmienky používania boli naposledy aktualizované 16.7.2004. Tieto Podmienky používania smieme kedykoľvek meniť. Prosím, prezrite si podmienky používania pri každej návšteve tejto internetovej stránky. Používaním tejto internetovej stránky akceptujete najnovšiu verziu podmienok používania.

O INFORMÁCIÁCH NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE

Túto internetovú stránku financuje spoločnosť Medtronic Limited. Informácie na tejto internetovej stránke sú iba všeobecné, nemôžu nahradiť vzťah, ktorý máte so svojím profesionálnym zdravotníckym pracovníkom. Spoločnosť Medtronic nevykonáva lekársku prax, ani neposkytuje lekárske rady, a informácie na tejto internetovej stránke by sa nemali považovať za lekárske rady. Pokiaľ ide o diagnózu a liečbu, vždy sa poraďte so svojím profesionálnym zdravotníckym pracovníkom.

Informácie týkajúce sa zdravotného stavu sa rýchlo menia. Preto je najlepšie, keď si informácie vždy potvrdíte u svojho profesionálneho zdravotníckeho pracovníka.

NAŠE AUTORSKÉ PRÁVA A OBCHODNÁ ZNAČKA

Materiály na tejto internetovej stránke patria nám a máme na ne licenciu. Materiály sú chránené zákonmi Spojených štátov amerických a inými zákonmi v oblasti autorského práva. Pokiaľ ide o kopírovanie týchto materiálov, platia niektoré dôležité pravidlá. Materiály na tejto internetovej stránke smiete posielať e-mailom, sťahovať alebo tlačiť ich kópie, ale iba pre vaše osobné potreby, na nekomerčné využívanie. Pri posielaní e-mailom, sťahovaní alebo tlačení kópie materiálov z tejto internetovej stránky musíte akceptovať aj všetky informácie súvisiace s autorským právom a ostatné informácie, ktoré sa nachádzajú na dolnej časti stránky.

Taktiež vlastníme názvy, ktoré používame na označenie našich produktov a služby nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke, pričom tieto názvy sú chránené zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi o zahraničných obchodných značkách. Symbol R nasledujúci po niektorom názve na našej internetovej stránke signalizuje, že obchodná značka bola zaregistrovaná v Spojených štátoch amerických. Symbol T nasledujúci po niektorom názve na našej internetovej stránke signalizuje, že ide o neregistrovanú obchodnú značku. Všetky obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pri používaní materiálov na určitých častiach tejto internetovej stránky môžu platiť špeciálne pravidlá. Tieto špeciálne pravidlá budú umiestnené v blízkosti materiálov.

Ak používate materiály alebo obchodné značky na tejto internetovej stránke takým spôsobom, ktorý nie je jasne povolený našimi podmienkami používania, porušujete dohodu s nami uzatvorenú a je možné, že porušujete aj autorské práva, vlastníctvo obchodnej značky a iné zákony. V uvedenom prípade vám automaticky odoberieme povolenie na používanie tejto internetovej stránky. Vlastnícke právo na materiály naďalej patrí nám alebo autorom materiálov, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

ODKAZY NA TÚTO INTERNETOVÚ STRÁNKU A POUŽÍVANIE ZNAČIEK SPOLOČNOSTI MEDTRONIC

Týmto sa vám poskytuje nevýlučná, obmedzená a odvolateľná licencia na pripájanie sa na túto internetovú stránku. Medtronic si vyhradzuje právo odvolať túto licenciu vo všeobecnosti, resp. odvolať vaše právo na používanie konkrétnych odkazov, a to kedykoľvek. Ak spoločnosť Medtronic túto licenciu odvolá, súhlasíte s okamžitým odstránením a znefunkčnením akéhokoľvek, resp. všetkých vašich odkazov na túto internetovú stránku.

Súhlasíte s tým, že odkaz na túto internetovú stránku nebudete prezentovať tak, aby sa spájal s reklamou alebo aby sa javil ako schválenie akejkoľvek organizácie, produktu alebo služby. Súhlasíte, že odkaz sa neobjaví na internetovej stránke, ktorú rozumná osoba môže považovať za obscénnu, hanlivú, obnažujúcu, hrubo urážlivú alebo zlomyselnú. Za žiadnych okolností nesmiete túto internetovú stránku alebo jej obsah rámovať alebo kopírovať časti tejto internetovej stránky na server. Súhlasíte, že logo alebo obchodnú značku Medtronic nebudete zobrazovať alebo používať žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia.

ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Medtronic. Tieto odkazy poskytujeme v záujme vášho komfortu, ale materiály na iných internetových stránkach neposudzujeme, nekontrolujeme ani nesledujeme. Za účinkovanie uvedených internetových stránok alebo za vaše obchodné transakcie s nimi nenesieme zodpovednosť. Ak sa rozhodnete používať iné internetové stránky podliehate podmienkam používania uvedených internetových stránok, vrátane postupov ochrany osobných údajov uvedených internetových stránok.

TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVA INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ PRODUKTOV ALEBO LIEČEBNÝCH POSTUPOV SPOLOČNOSTI MEDTRONIC, KTORÉ NEBOLI SCHVÁLENÉ V KRAJINE VÁŠHO TRVALÉHO POBYTU. TIETO DRUHY INFORMÁCIÍ NEKONTROLUJEME A ANI NESCHVAUJEME.

VAŠE OHLASY, POZNÁMKY A NÁPADY

Sme potešení ohlasmi, poznámkami a nápadmi, ktoré dostávame od návštevníkov tejto internetovej stránky, musíme vás však upozorniť, že všetky informácie, ktoré pošlete cez túto internetovú stránku, sa budú považovať za neosobné, nedôverné a bez vlastníckeho práva (iné ako osobné informácie, pretože uvedený termín je vymedzený v našich Zásadách ochrany osobných údajov). Ak prostredníctvom tejto internetovej stránky odovzdávate nápady, informácie, pojmy, know-how alebo techniky a materiály, týmto poskytujete spoločnosti Medtronic neobmedzenú, bezplatnú a neodvolateľnú licenciu na ich používanie, reprodukovanie, zobrazovanie, predvádzanie, úpravu, odovzdávanie a distribúciu akýmkoľvek médiom, pričom súhlasíte, že spoločnosť Medtronic ich môže slobodne používať na akýkoľvek účel. Kontakt Medtronic

ŽIADNE ZÁRUKY. CELÝ OBSAH TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY SA POSKYTUJE TAK AKO JE, AKO JE DOSTUPNÝ. TÝMTO SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ. SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC NEZARUČUJE ALEBO NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE POUŽÍVANIE TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY BUDE NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ. STE ZODPOVEDNÍ ZA TO, ABY STE PRIJALI VŠETKY OPATRENIA POTREBNÉ NA ZABEZPEČENIE TOHO, ŽE NIČ, ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ Z TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, NEBUDE OBSAHOVAŤ VÍRUSY ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ POTENCIÁLNE DEŠTRUKTÍVNY POČÍTAČOVÝ KÓD.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ANI SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC A ANI ŽIADNA OSOBA ALEBO SPOLOČNOSŤ SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU MEDTRONIC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU ŠKODU VYPLÝVAJÚCU Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY ALEBO MATERIÁLOV NA NEJ. TÁTO OCHRANA SA VZŤAHUJE NA UPLATŇOVANIE SI NÁROKU NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOVEK INEJ PRÁVNEJ TERIE. TÁTO OCHRANA SA VZŤAHUJE NA SPOLOČNOSŤ MEDTRONIC, JEJ VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, ZMOCNENCOV A DODÁVATEĽOV SPOMENUTÝCH NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE. TÁTO OCHRANA SA VZŤAHUJE NA VŠETKY STRATY BEZ OBMEDZENIA, VRÁTANE PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZNAČNÝCH ŠKÔD A NÁHRAD ŠKÔD PLNIACICH REPRESÍVNU FUNKCIU, ZRANENIA OSÔB/PROTIPRÁVNEHO ZABITIA, STRATY ZISKOV ALEBO ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY ÚDAJOV ALEBO PREVÁDZKOVÝCH PORÚCH.

OSTATNÉ PRAVIDLÁ OHĽADOM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY

Okrem pravidiel v týchto Podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov môžete podliehať dodatočným podmienkam, ktoré sa môžu uplatňovať pri prístupe ku konkrétnym službám alebo materiálom dotýkajúcich sa určitých oblastí na tejto internetovej stránke, ako napr. kliknutím na odkaz na tejto internetovej stránke. Prosím prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov, kde sa dozviete, ako chránime a používame informácie, ktoré získavame prostredníctvom tejto internetovej stránky.

Ak tieto Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov porušíte tak, že tým spôsobíte škodu druhým, súhlasíte s tým, že spoločnosť Medtronic budete považovať za nevinnú, nenesúcu nijakú zodpovednosť za uvedenú škodu.

Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte, že jedinou náležitou a príslušnou súdnou právomocou v akomkoľvek spore so spoločnosťou Medtronic, alebo v spore vzniknutom z akéhokoľvek používania tejto internetovej stránky, sú súdy vo Vekej Británii. Ďalej súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie na týchto súdoch v spojitosti so sporom, ktorého účastníkom je Medtronic alebo jeho filiálky, zamestnanci, vedúci pracovníci, riaditelia, zmocnenci alebo dodávatelia. Tieto Podmienky používania sa riadia interným hmotným právom, bez ohadu na ich konflikt právnych zásad.

OTÁZKY, POZNÁMKY A OZNAMY

Spoločnosť Medtronic vám smie doručovať oznam elektronickou poštou, všeobecným oznámením o tejto internetovej stránke alebo písomným oznámením doručeným poštou na vašu adresu zaznamenanú spoločnosťou Medtronic. Oznam spoločnosti Medtronic môžete doručovaťs použitím funkcie Kontakt spoločnosti Medtronic alebo na: Kontakt

back
 

top